Privacy statement

Privacy verklaring

Ans van Holst Loopbaanbegeleiding|Opleiding|Organisatieontwikkeling respecteert alle gebruikers van de website en gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u ons verschaft.

Deze privacy verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Ans van Holst en niet op de verwerking via websites van derden, waarvan de links zijn opgenomen op onze website. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacybeleid.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en Ans van Holst Opleidingen handelt daarmee in overeenstemming met de algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer u een dienst aanvraagt wordt aan u gevraagd om persoonlijke gegevens in te vullen, al dan niet via een aanmeldingsformulier. Ans van Holst verwerkt alleen die gegevens, die aan mij verstrekt zijn. Daarnaast kunnen opdrachtgevers/werkgevers in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens doorgeven.

Categorieën

Contactgegevens, telefoon, e-mail, Linked-In e.d.
Geboortedatum en plaats
Bedrijfsnaam( eigen bedrijf)
NAW-gegevens
Aard van het dienstverband, gezondheidssituatie, arbeidsverleden, gezinssamenstelling
CV
Gespreksverslagen, trajectvoorstellen, rapportages, schriftelijk advies
Door correspondentie of telefonisch door uzelf verstrekte gegevens

Doeleinden voor verwerking van de persoonsgegevens

Begeleiden van loopbaan-coaching- en opleidingstrajecten
Onderhouden van contacten die nodig zijn voor de overeengekomen dienstverlening
Opstellen van offertes en maken van rekeningen. Afhandelen van betalingen
In een beveiligde werkomgeving e-coaching kunnen aanbieden
Werving voor workshops en communicatie over workshops en intervisietrainingen
Organiseren van diverse opleidingen
Verzenden van rapportages naar cliënten, cursisten en opdrachtgevers

Voor bovengenoemde doelen kan het voorkomen dat Ans van Holst gebruik moet maken van diensten van derden, zoals  IT beheerders van de website en systemen of andere zelfstandigen. Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor deze doeleinden. Ans van Holst zal uw gegevens niet verstrekken aan commerciële doelen!
Vanwege het vertrouwelijk karakter van mijn dienstverlening worden er geen gegevens verstrekt aan opdrachtgevers/werkgevers. Eerst wordt contact opgenomen met de cursist/cliënt over de gegevens die al dan niet kunnen worden verstrekt.

De namen van proefcliënten, die in het kader van de opleiding worden begeleid zijn allen voorzien van geanonimiseerde initialen.

Bewaarperiode

Gegevens van de financiële administratie moeten 7 jaar bewaard worden om een de wettelijke verplichting te voldoen. De gegevens die voor de dienstverlening worden gebruikt worden 1 jaar na beëindigen van een traject vernietigd in een grote mobiele papiervernietiger.

Beveiliging

De website voldoet aan de normale standaarden, de pc is beveiligd met een Norton Internet Security Programma en er wordt geen gebruik gemaakt van Cookies. Papieren dossiers worden bewaard op een beveiligde plek en de persoonsgegevens worden opgeslagen in de “cloud”.

Inzien, verwijderen of aanpassen

Op verzoek kunt u alle gegevens inzien. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens altijd schriftelijk sturen naar de eigenaar/ tevens functionaris gegevens bescherming:

Ans van Holst Loopbaanbegeleiding|opleiding|organisatie-ontwikkeling
Berkelselaan 131
3037 P D Rotterdam